Grundingens obligation återbetalas den 12 juli

12 juli, 2023

Pressmeddelande avseende obligationerna SE0010324194 (SEK), NO0010805112 (NOK), NO0010805138 (USD)
(”obligationerna”) emitterade av Grundingen Fastighets AB (”Grundingen”).

Grundingen Fastighets AB (publ) återbetalar den 12 juli till fullo det obligationslån om 200 MSEK som emitterades under åren 2017-2018 i syfte att vidareutveckla bolagets fastighetsportfölj. I samband med återbetalningen erhåller obligationsägarna resterande 41% av det nominella beloppet (jämte upplupen ränta), motsvarande cirka 85 MSEK. Övriga 59% av obligationslånet utbetalades i samband med den delamortering som genomfördes i april 2023. Investerare i den initiala obligationsemissionen har under obligationens löptid erhållit totalt cirka 35 procent ränta på nominellt belopp.

I samband med slutbetalningen vill Grundingen tacka alla obligationsinvesterare för visat förtroende. Obligationslånet har möjliggjort en högre projekteringstakt och slutförandet av flera fastighetsprojekt i bolagets portfölj. Bland annat har projekten Bastuban, Altanen och Torslanda Terrasser färdigställts, samtliga projekterade tomter i projektet Valsjöberget har sålts och projektet Balkongen i Norrköping har avyttrats till Balder- och AP3-ägda Trenum. Övriga projekt är i olika stadier av projektering.

Efter återbetalning av obligationslånet har Grundingen en robust balansräkning och ingen annan skuldfinansiering än traditionell bankfinansiering på kassaflödesgenererande fastigheter.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta
Karl Twetman, VD och Investor Relations, Grundingen Fastighets AB
kt@grundingenfastighets.se
+46 (0)707 66 00 22