Grundingen Fastighets AB genomför företrädesemission om ca 25,7 MSEK

2 mar, 2021

Den 2 mars 2021 tog styrelsen i Grundingen Fastighets AB, med stöd av det bemyndigande som årsstämman gav den 8 maj 2020, beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 128 353 692 aktier, motsvarande ca 25,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för markförvärv i projekten Portlåset och Smedby i Norrköping samt för att stärka balansräkningen i syfte att kunna tillvarata de värden som finns i projektportföljen.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 11–25 mars 2021.
  • Teckningskursen är 0,20 kr per aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 128 353 692 aktier.

Idag har Grundingen Fastighets AB 449 237 922 aktier.

  • Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 9 mars 2021.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 9 mars 2021. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För ytterligare information kontakta:

David Ivarsson

VD
david.ivarsson@grundingenfastighets.se
070-519 46 85