Grundingen Fastighets AB fattar beslut om företrädesemission

28 okt, 2019

Den 28 oktober 2019 tog styrelsen i Grundingen Fastighets AB, med stöd av det bemyndigande som årsstämman gav den 18 juni 2019, beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 122 721 251 aktier, motsvarande ca 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för markförvärv i Torslanda.

Teckningsförbindelser
Föreliggande nyemission omfattas till 18,35 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Detta innebär att Bolaget, oavsett utfall, kommer tillföras åtminstone 18,35 procent av emissionslikviden.

Teckningsförbindelser om sammanlagt 4 503 147,68 SEK har ingåtts av följande aktieägare, tillika styrelseledamöter och ledande befattningshavare:

Erbjudandet i sammandrag:
– Teckning av nya aktier ska ske under perioden 6 november till 20 november 2019.
– Teckningskursen är 0,20 kr per aktie.
– Erbjudandet omfattar högst 122 721 251 aktier.

Idag har Grundingen Fastighets AB 327 256 671 aktier
– Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
– Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 4 november 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 31 oktober 2019 och första dag för handel utan rätt till deltagande i emissionen är den 1 november 2019.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 4 november 2019. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För ytterligare information kontakta

David Ivarsson
VD
Tel: 070-519 46 85
E-mail: david.ivarsson@grundingenfastighets.se