Välkommen till årsstämma i Grundingen Fastighets AB den 8 maj 2020

8 apr, 2020

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 10:00 i Lessebo, adress: Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 Lessebo. Inregistreringen börjar kl. 9:00.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska lördagen den 2 maj 2020 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag och fredag den 1 maj är en helgdag innebär detta att aktieägare i praktiken måste vara införda i aktieboken torsdagen den 30 april 2020.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på bolagsstämman. Aktieägare uppmanas dock av logistiska skäl att anmäla sig per e-post: info@grundingenfastighets.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast lördagen den 2 maj 2020 (i praktiken torsdagen den 30 april 2020) och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

 

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Samt beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 12. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

PUNKT 1
Styrelsen föreslår att Göran Johansson utses att som ordförande leda stämman.

PUNKT 7 B
Styrelsen föreslår att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

PUNKT 8
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet fastställs till två basbelopp (motsvarande 94 600 kronor) till envar av styrelseledamöterna.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

PUNKT 9
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till tre (3).

PUNKT 10
Styrelsen föreslår omval av Göran Johansson, Curt Persson och Jan Eklund. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Johansson.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida: grundingenfastighets.se.

Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Förutsatt att årsstämman fastställer förslaget har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Roger Gummesson kvarstår som huvudansvarig revisor.

PUNKT 11
Styrelsen föreslår att beslut fattas om att bemyndiga styrelsen, att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, mot apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier eller teckningsoptioner, dock förutsatt att sådana emissioner kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Denna upplysningsplikt gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 449 237 922 aktier. Uppgiften avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast fredagen den 24 april 2020 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

*****
Lessebo i april 2020
Grundingen Fastighets AB
Styrelsen