Välkommen till årsstämma i Grundingen Fastighets AB
den 17 april 2018

19 mar, 2018

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2018 kl. 13:00 i Stockholm, adress: Blasieholmsgatan 5. Inregistreringen börjar kl. 12:00.

 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska onsdagen den 11 april 2018 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på bolagsstämman. Aktieägare uppmanas dock av logistiska skäl att anmäla sig per e-post:info@grundingenfastighets.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast onsdagen den 11 april 2018 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

 

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och    koncernrevisionsberättelse. Beslut om:
 7. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 8. b) överföring av årets resultat i ny räkning,
 9. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

PUNKT 1

Styrelsen föreslår att Göran Johansson utses att som ordförande leda stämman.

 

PUNKT 7

Styrelsen föreslår att styrelsearvodet fastställs till 10 000 kronor till envar av styrelseledamöterna.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

 

PUNKT 8

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till tre (3).

 

PUNKT 9

Styrelsen föreslår omval av Göran Johansson, Curt Persson och Jan Eklund. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Johansson.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida: grundingenfastighets.se.

Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Förutsatt att årsstämman fastställer förslaget har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Roger Gummesson kvarstår som huvudansvarig revisor.

 

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 327 256 671 aktier. Uppgiften avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast tisdagen den 3 april 2018 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

 

*****
Stockholm i mars 2018
Grundingen Fastighets AB
Styrelsen