Välkommen till årsstämma i Grundingen Fastighets AB den 10 maj 2022

5 apr, 2022

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2020 kl. 11:00 i Lessebo, adress: Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 Lessebo. Inregistreringen börjar kl. 10:30.

 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska lördagen den 3 maj 2022 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på bolagsstämman. Aktieägare uppmanas dock av logistiska skäl att anmäla sig per e-post: kt@grundingenfastighets.se. Deltagande kan också ske genom videolänk. Vi intresse för deltagande via videolänk ska anmälan ske till kt@grundingenfastighets.se senast den 9 maj. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast den 3 maj 2022 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Samt beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Bestämmandet av antalet styrelseledamöter
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier eller teckningsoptioner. 
 12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

PUNKT 1
Styrelsen föreslår att Göran Johansson utses att som ordförande leda stämman.

PUNKT 7 B
Styrelsen föreslår att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

PUNKT 8
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet fastställs till två basbelopp (motsvarande 96 600 kronor) till envar av styrelseledamöterna.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

PUNKT 9
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till fyra. 

PUNKT  10
Styrelsen föreslår omval av Göran Johansson, Curt Persson, Fredrik Ståhl och Jan Eklund. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Johansson.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida: grundingen.com

Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden fram till nästa årsstämman 2023. Förutsatt att årsstämman fastställer förslaget har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Roger Gummesson kvarstår som huvudansvarig revisor.

PUNKT 11 
Styrelsen föreslår att beslut fattas om att bemyndiga styrelsen, att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, mot apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier eller teckningsoptioner, dock förutsatt att sådana emissioner kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Denna upplysningsplikt gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 591 614. Uppgiften avser förhållanden vid kallelsens utfärdande. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 26 april 2022 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

*****

Lessebo i april 2022
Grundingen Fastighets AB
Styrelsen