Obligationsägarna röstade ja i skriftligt förfarande

21 mars, 2022

Grundingen Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats instruerat agenten att påbörja ett skriftligt förfarande avseende Bolagets obligationslån med ISIN SE0010324194, NO0010805112 och NO0010805138 (”Obligationerna”). Bolaget kan nu informera om att obligationsägarna röstade ja till förslaget som presenterades i det skriftliga förfarandet.  Omröstningen avslutades den 21 mars 2022. I korta drag innebär förslaget att obligationens löptid förlängs med 1 år (till den 12 april 2023), med en förlängningsoption på ytterligare tre månaders förlängning. Förslaget innebär också att räntesatsen höjs med en procentenhet till 7,00 % per år från och med den 13 april 2022 fram till den förlängda slutliga återbetalningsdagen. Förlängningen görs i syfte att kunna slutföra pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

English:

The bondholders voted in favor of the proposal

Grundingen Fastighets AB (publ) (the “Company”) has, as previously announced, instructed the Trustee to initiate a written procedure regarding the Company’s senior secured bonds with ISIN SE0010324194, NO0010805112 and NO0010805138 (the “Bonds”). Grundingen Fastighets is pleased to inform that the bondholders voted in favor of the proposal presented in the written procedure. Voting ended on the 21st of March 21, 2022. In brief, the proposal included an extension of the term of the bonds by one year (until April 12, 2023), with an option to extend for an additional three-month period. The proposal also included an interest rate increased by one percentage point to 7,00% per year from 13 April 2022 until final maturity. The extension is made in order to complete ongoing property development projects.