Investeringsstöd beviljat för hyresprojekt i Norrköping

29 dec, 2022

Hyresrättsprojekten Bastuban och Altanen i Norrköping har båda beviljats investeringsstöd som finansieras med medel från EU. Bastuban har beviljats cirka 17,2 MSEK i stöd medan motsvarande belopp i projektet Altanen uppgår till 21,1 MSEK. Förhandling med hyresgästföreningen om hyresnivåer är för närvarande pågående. Marknadsföring avseende Bastubans hyreslägenheter har inletts.

English:

Investment subsidies granted for Norrköping projects

The Norrköping rental projects Bastuban and Altanen have both been granted EU investment subsidies. The Bastuban project has been granted approximately SEK 17.2 million in support, while the corresponding amount in the Altanen project amounts to SEK 21.1 million. Negotiations with the tenant association on rent levels are currently ongoing. Marketing for the Bastuban project, which will be completed first, has begun.