Inbjudan att deltaga i Grundingen Fastighets företrädesemission

25 apr, 2022

Styrelsen i Grundingen Fastighets AB hälsar befintliga aktieägare välkomna att deltaga i bolagets stundande företrädesemission. Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 6 maj 2021. Emissionen omfattar högst 63 871 964 aktier och kan inbringa bolaget ca 25,5MSEK vid full teckning. Teckningsperioden varar mellan 25 april och 9 maj. Informationsmemorandum inklusive villkor för företrädesemissionen finner ni nedan.