Inbjudan att deltaga i Grundingen Fastighets företrädesemission

4 sep, 2023

Styrelsen i Grundingen Fastighets AB hälsar befintliga aktieägare välkomna att deltaga i bolagets stundande företrädesemission. Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 maj 2023. Emissionen omfattar högst 132 148 892 aktier och kan inbringa bolaget ca 26,4MSEK vid full teckning. Teckningsperioden varar mellan 5 september och 19 september. Informationsmemorandum som inkluderar villkor för företrädesemissionen finner ni nedan.