Grundingens företrädesemission fulltecknad

15 nov, 2023

Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Emissionen blev fulltecknad och Grundingen tillförs cirka 26,1 MSEK efter emissionskostnader. Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,20 SEK per aktie. Antalet aktier ökade med 132 148 892 och uppgår efter företrädesemissionen till 898 612 470. Över 78% av emissionsvolymen tecknades under teckningsperioden, som avslutades den 19 september. Resterande volym tecknades av emissionens garanter.  

”Vi är mycket glada över att aktieägarna i så stor utsträckning har valt att delta i emissionen och fortsätter att visa förtroende för bolagets utveckling och inriktning”, säger Karl Twetman, VD i Grundingen Fastighets AB.

English:

Grundingen’s Rights Issue Fully Subscribed

Grundingen Fastighets AB’s (”Grundingen” or the ”Company”) rights issue, reserved for the Company’s existing shareholders, has concluded. The issue was fully subscribed, and Grundingen received approximately 26,1 MSEK after costs. The subscription price in the rights issue was 0.20 SEK per share. The number of shares increased by 132,148,892, resulting in a total number of 898,612,470 shares after the rights issue. Over 78% of the issue volume was subscribed during the subscription period, which ended on September 19th. The remaining volume was subscribed by the issue’s guarantors.

”We are very pleased that shareholders have chosen to participate in the issue to such a great extent and continue to show confidence in the company’s development and direction,” says Karl Twetman, CEO of Grundingen Fastighets AB.