Grundingen Fastighets AB (publ) – Påbörjar skriftligt förfarande

2 mars, 2022

Grundingen Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) har idag instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 250,000,000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0010324194, NO0010805112 och NO0010805138 (”Obligationerna”) att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna.

I korta drag innebär Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna att löptiden för Obligationerna förlängs med 1 år (till den 12 april 2023), med en förlängningsoption för ytterligare en tremånadersperiod, i syfte att kunna slutföra pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

Förslaget innebär också bl.a. att räntesatsen höjs med en procentenhet till 7,00 % per år från och med den 13 april 2022 fram till den förlängda slutliga återbetalningsdagen.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 2 mars 2022. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 8 mars 2022 och avslutas den 21 mars 2022. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 8 mars 2022 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

Fullständiga detaljer och villkor avseende förslaget finns att tillgå i kallelsen till skriftligt röstningsförfarande (eng. notice of written procedure) på Emittentens hemsida: https://grundingen.com.

Avstämningsdagen är den 8 mars 2022 och omröstningen avslutas kl. 12:00 den 21 mars 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Karl Twetman, VD
Telefon: +46 70 766 00 22
Email: kt@grundingenfastighets.se

English:

Grundingen Fastighets AB (publ) – Initiates a written procedure

Grundingen Fastighets AB (publ) (the ”Company”) has instructed the agent for the Company’s up to SEK 250,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0010324194, NO0010805112 and NO0010805138 (the ”Bonds”) to initiate a written procedure to request the bondholders to vote in favour of amending the terms and conditions of the Bonds.

In brief, the Issuer’s proposal to the Bondholders is to extend the maturity of the Bonds by 1 year (to 12 April 2023), with an option to extend for a further 3-month period, in order to complete ongoing property development projects.

The proposal also includes, inter alia, an increase in the interest rate on the Bonds to 7.00 per cent. per annum from 13 April 2022 until the extended final redemption date.

The agent will deliver the notice to a written procedure to all bondholders today on 2 March 2022. The written procedure will commence on 8 March 2022 and end on 21 March 2022. To be eligible to participate in the written procedure a person must fulfil the formal criteria for being a bondholder on 8 March 2022. This means that the person must be registered on a securities account with Euroclear Sweden AB as a direct registered owner (Sw. direktregistrerad ägare) or authorised nominee (Sw. förvaltare) with respect to one or several Bonds.

Full details and terms regarding the proposal can be found in the notice of written procedure on the Company’s website: https://grundingen.com.

The record date is 8 March 2022 and the voting concludes at 12:00 on 21 March 2022.

For further information, please contact:
Karl Twetman, CEO
Telephone: +46 70 766 00 22
Email: kt@grundingenfastighets.se