Företrädesemissionen i Grundingen Fastighets AB fulltecknades

6 dec, 2019

Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Emissionen tecknades till 125,7 procent och Grundingen tillförs ca 24,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningstiden i nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 20 november 2019. Totalt tecknades emissionen till 125,7 procent, varav 59,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 66,5 procent utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,20 SEK per aktie.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 24 544 520 SEK och antalet aktier att öka med 122 721 251 aktier. Efter att nyemissionen registrerats kommer Grundingens aktiekapital att uppgå till 89 995 585 SEK, fördelat på 449 977 922 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen visas som BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesemissionen har skett i enlighet med principerna återgivna i informationsmemorandumet.

”Vi är mycket glada över att aktieägarna i så stor utsträckning har deltagit i nyemissionen och visar fortsatt förtroende för bolagets fortsatta utveckling”, säger David Ivarsson, VD i Grundingen Fastighets AB.

English:

2019-06-12

 

The rights issue in Grundingen Fastighets AB was fully subscribed

Grundingen Fastighets AB’s (”Grundingen” or ”The Company”) share issue with preferential right for The Company’s shareholders has been fully subscribed. The rights issue was 125.7 percent subscribed and Grundingen is allocated approximately SEK 24.5 million before issue costs.

The subscription period for the rights issue ended on November 20, 2019. In total, the issue was subscribed to 125.7 percent, of which 59.2 percent was subscribed for with subscription rights and 66.5 percent without subscription rights. The subscription price was SEK 0.20 per share.

Through the rights issue, Grundingen’s share capital will increase by SEK 24,544,520 and the number of shares will increase by 122,721,251 shares. After registration of the rights issue, Grundingen’s share capital will amount to SEK 89,995,585 and the total number of shares will amount to 449,977,922 shares. Paid subscription shares (BTA) in the rights issue will be shown as BTA until the rights issue has been registered by the Swedish Companies Registration Office and will subsequently be replaced by shares.

Allotment of shares not subscribed for with subscription rights has been made in accordance with the principles set out in the information memorandum.

”We are very pleased that the shareholders have participated in the rights issue to such an extent and show continued confidence in the company’s ongoing development” says David Ivarsson, CEO of Grundingen Fastighets AB.