Företrädesemissionen fulltecknad

8 jun, 2022

Grundingen Fastighets AB:s (”Grundingen” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare har avslutats. Teckningstiden i emissionen varade till den 9 maj 2022 och tilldelningsbeslut är fattade. Emissionen blev fulltecknad och Grundingen tillförs ca 25,5MSEK före emissionskostnader. Av emissionsvolymen tecknades 63 % procent med stöd av teckningsrätter och 37 % procent utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,40 SEK per aktie. Antalet aktier ökade med 63 871 964 och uppgår efter företrädesemissionen till 766 463 578.

”Vi är mycket glada över att aktieägarna i så stor utsträckning har valt att delta i emissionen och visar fortsatt förtroende för bolagets fortsatta utveckling”, säger Göran Johansson, ordförande i Grundingen Fastighets AB.