Extra bolagsstämma i Grundingen Fastighets AB
den 20 november 2017

6 nov, 2017

Extra bolagsstämma i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, äger rum den 20 november 2017 kl. 11:00 i Göteborg, adress: Södra Hamngatan 19-21. Inregistreringen börjar kl. 10:00.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta på den extra bolagsstämman ska tisdagen den 14 november 2017 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på bolagsstämman. Aktieägare uppmanas dock av logistiska skäl att anmäla sig per e-post: info@grundingenfastighets.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast tisdagen den 14 november 2017 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets webbplats: www.grundingenfastighets.se. Kallelsen skickas utan kostnad ut till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan ske på samma sätt som anmälan enligt ovan.