Välkommen till extra bolagsstämma i Grundingen Fastighets AB den 28 september 2023

28 Aug, 2023

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 11.00 i Lessebo, adress: Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 Lessebo. Inregistreringen börjar kl. 10.30.

 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska den 22 september 2023 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Anmälan till bolagsstämman sker per e-post: kt@grundingenfastighets.se senast den 27 september 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast den 22 september 2023 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud och digital närvaro

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Digital närvaro på stämman kan anordnas för de aktieägare som så önskar. Önskemål om detta ska anges i anmälan.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Förslag till beslut angående ny styrelseledamot.
  7. Förslag till beslut angående omvänd aktiesplit.
  8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

PUNKT 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande.
Styrelsen föreslår att Göran Johansson utses att som ordförande leda stämman.

PUNKT 6 – Beslut angående ny styrelseledamot.
Styrelsen föreslår att Camilla Dahlgren skall väljas till ny ledamot.

Camilla Dahlgren har mellan åren 2012 – 2019 arbetat som VD för Svensk Fastighetsförmedling Norrköping. Camilla Dahlgren erhöll franchiserättigheten 2012 och sålde företaget 2019. Svensk Fastighetsförmedling Norrköping hade stort fokus på nyproduktion från ägarledda företag. Innan arbetet på Svensk Fastighetsförmedling tjänstgjorde Camilla Dahlgren på Nordea i Norrköping, bland annat som kontorschef för Nordea Östergötland företagsmarknad. Camilla Dahlgren hade olika tjänster på Nordea mellan åren 1999 – 2010. Camilla Dahlgren är utbildad Civ. ekonom från Växjö Universitet.

PUNKT 7 – Beslut om omvänd aktiesplit
Styrelsen föreslår att antalet aktier minskar och kvotvärde justeras uppåt i proportion att 100 befintliga aktier blir en ny; 100:1 (eller så nära dessa siffror som praktiskt möjligt).

Övrig information

Nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode i enlighet med arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 766 463 578 aktier. Uppgiften avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 6 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag finns intaget i denna kallelse och hålls tillgängligt på bolagets webbplats grundingenfastighets.se och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

*****

Lessebo i augusti 2023
Grundingen Fastighets AB
Styrelsen