Välkommen till extra bolagsstämma i Grundingen Fastighets AB den 16 november 2021

26 okt, 2021

Aktieägarna i Grundingen Fastighets AB, 559107-0049, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november 2021 kl. 10.00 i Lessebo, adress: Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 Lessebo. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska den 8 november 2021 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ingen föranmälan krävs för deltagande på bolagsstämman. Aktieägare uppmanas dock av logistiska skäl att anmäla sig per e-post: info@grundingenfastighets.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast den 8 november 2021 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Förslag till beslut angående ny styrelseledamot.
  7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

PUNKT 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande.
Styrelsen föreslår att Göran Johansson utses att som ordförande leda stämman.

PUNKT 6 – Beslut angående ny styrelseledamot.
Styrelsen föreslår Att Fredrik Ståhl skall väljas till ny ledamot.

Fredrik Ståhl är ägare och styrelseordförande i Hökerum Bygg. Hökerum bygg är ett bygg och bostadsutvecklingsbolag med säte i Ulricehamn. Hökerum bygg har varig verksamt i över 50 år. Hökerum Bygg fokuserar på bostadsutveckling och byggnation av prisvärda och hållbara bostäder. Hökerum bygg erbjuder också entreprenadverksamhet där bolaget bygger bostäder och kommersiella fastigheter på totalentreprenad för andra aktörer.

 

Övrig information

Nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode i enlighet med arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 577 591 614 aktier. Uppgiften avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 6 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag finns intaget i denna kallelse, hålls tillgängligt hos bolaget och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom från nämnda tidpunkt finnas tillgängligt på bolagets webbplats https://grundingenfastighets.se/

 

*****
Lessebo i oktober 2021
Grundingen Fastighets AB
Styrelsen