Delamortering samt utnyttjande av förlängningsoption till juli 2023

27 mars, 2023

Pressmeddelande avseende obligationerna SE0010324194 (SEK), NO0010805112 (NOK), NO0010805138 (USD) (”obligationerna”) emitterade av Grundingen Fastighets AB (”Grundingen”).

Grundingen emitterade under åren 2017-2018 ett obligationslån i syfte att vidareutveckla bolagets fastighetsportfölj. Under våren 2022 påbörjades ett skriftligt förfarande i syfte att förlänga löptiden med ett år och höja räntesatsen till 7%. Det skriftliga förfarandet accepterades av obligationsägarna och obligationens löptid förlängdes till den 12 april 2023, med en förlängningsoption på ytterligare tre månader. Förlängningen gjordes i syfte att kunna slutföra pågående fastighetsprojekt. Bolaget vill härmed meddela att förlängningsoptionen om tre månader fram till 12 juli 2023 kommer att utnyttjas. Under april 2023 avser Grundingen att genomföra en delamortering om 85 MSEK. Nästa räntebetalning sker som vanligt den 12 april. Resterande del av nominellt belopp jämte upplupen ränta betalas i juli 2023.

Grundingen vill tacka alla obligationsinvesterare för visat förtroende. Obligationen har skapat förutsättningar för fastighetsprojektens utveckling, vilket i sin tur inneburit att ni som obligationsinnehavare har kunnat ta del av vinsterna.