Arbetet med förvärvet fortskrider och närmar sig slutfasen 

3 maj, 2017

Grundingen Fastighets AB (publ) arbetar aktivt med den tilltänkta strukturen för det planerade förvärvet. Arbetet är nu i slutfasen.

Syftet med arbetet hittills har varit att på bästa sätt säkra fordringshavarnas intressen samt insatta kapital. De genomförda förhandlingarna är nu i slutfasen, och Grundingen Fastighets AB (publ) inriktning är att transaktionen genomförs på så sätt att den blir så gynnsam som det är möjligt för fordringshavarna.

När den tilltänkta transaktionsstrukturen är på plats så kommer varje enskild fordringshavare att få en kallelse till ett fordringshavarmöte som syftar till att ta beslut i frågan. Därefter kommer fokus att ligga på att säkra portföljens värden samt fortsätta det initierade arbetet samt säkerställa att projekten drivs vidare och slutförs.