Antagen detaljplan i Smedby

17 feb, 2021

Detaljplanen för Grundingens projekt Smedby i Norrköping har vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs redan för ett par år sedan men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Överklagan avslogs, men ärendet drogs vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att överklagandet inte får prövningstillstånd och detaljplanen vinner därmed laga kraft.

Detaljplanen ger möjlighet för Grundingen att bygga ca 150 lägenheter fördelade på 6 stycken punkthus. I och med att detaljplanen vinner laga kraft, kommer Grundingen inom kort att förvärva marken från kommunen och inleda arbetet med att ta fram bygglov för projektet.

Vid frågor angående Smedby eller Grundingens övriga fastighetsprojekt, vänligen kontakta AB Lejonstaden:

Lars Vardheim

lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33

English:

2021-02-17

Smedby project zoning plan approved

The zoning plan encompassing Grundingen’s Smedby project in Norrköping has gained legal force. The zoning plan was initially approved some two years ago, but was appealed to the Land and Environment Court. The appeal was rejected, but the case was subsequently taken to the Land and Environment Supreme Court, where a trial permit has not been granted resulting in the zoning plan gaining legal force.

The plan allows Grundingen Fastighets to build some 150 apartments distributed between 6 separate buildings. Within short, Grundingen will acquire the land from Norrköping municipality and move forward with the building permit process.

If you have any questions about Smedby or other projects in Grundingen’s portfolio, please contact AB Lejonstaden:

Lars Vardheim

lars.vardheim@lejonstaden.se
+46 734 10 11 33